Sprawy
rodzinne

Prawo rodzinne to jedna z wiodących specjalizacji Prawników naszej Kancelarii. Ze względu specyfikę prawa rodzinnego, wymaga ono od nas nie tylko znajomości stosownych regulacji prawnych, ale pewnej empatii popartej mądrością życiową, którą zdobywaliśmy przez lata swojej praktyki. Z powodzeniem prowadzimy m.in. sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty, ustalenie miejsca pobytu dziecka, adopcję i separacje.

czytaj więcej

Prawo
cywilne

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującą w szczególności udzielanie porad prawnych, reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku, w związku z błędem w sztuce lekarskiej czy wypadkach komunikacyjnych, spraw o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych tj. dobrego imienia, czci, prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji czy zapłatę.

czytaj więcej

Prawo
kontraktowe

Kancelaria kompleksowo zajmuje się sporządzaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem wszystkich rodzajów umów powszechnych w obrocie cywilnym i gospodarczym takich jak np. umowy o współpracy, deweloperskie, sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, pożyczki, darowizny, renty, dożywocia, spółki cywilnej, zarówno w języku polskim, angielskim jak i niemieckim.

czytaj więcej

Sprawy
spadkowe

Jedna z wiodących dziedzin naszej kancelarii, której umiejętne poprowadzenie może zaważyć na długie lata na kształtowaniu stosunków rodzinnych, w których kwestie majątkowe mogą być przyczyną wielu bardzo poważnych nieporozumień między bliskimi. W tym zakresie doradzamy oraz prowadzimy m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego czy wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

czytaj więcej

Prawo
pracy

Prawo pracy niekiedy dotyczy wielu dyskusyjnych zagadnień, które mogą wyniknąć ze stosunku pracy. Kancelaria wspiera Klientów indywidualnych w zakresie szeroko pojętych spraw pracowniczych, w tym spraw o mobbing, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy czy o wzajemne rozliczenia pracownika i pracodawcy.


czytaj więcej

prawo lokalowe
i spółdzielcze

Nasze usługi obejmują sprawy o eksmisję, najem, zapłatę czynszu, o zameldowanie, zaskarżaniKancelaria zapewnia poradnictwo i reprezentację Klientów indywidualnych w sprawach związanych z prawem mieszkaniowym, na które składają się m.in. sprawy o eksmisję, wstąpienie w stosunek najmu, sprawy o zapłatę czynszu, o zameldowanie i wymeldowanie, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

czytaj więcej

Prawo
nieruchomości

Kolejna z wiodących specjalizacji prawników kancelarii, w ramach której zapewniamy naszym Klientom m.in. doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opiniowanie i sporządzanie m.in. umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości, umów developerskich, najmu, dzierżawy oraz umów o budowę domu, zastępstwo przed właściwymi organami w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji administracji związanych z nieruchomościami.

czytaj więcej

Prawo
konsumenckie

Prowadzimy i zapewniamy wsparcie Klientów indywidualnych w sporach zaistniałych na tle umów kredytowych i pożyczek, w sporach powstałych w związku z niedopuszczalnymi zapisami w umowach z konsumentami, w ramach ochrony przed lichwą, a także opiniujemy, przygotowujemy lub negocjujemy umowy charakterystyczne dla obrotu konsumenckiego oraz zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi oraz gwarancji.

czytaj więcej

prawo ubezpieczeń
społecznych

Kancelaria świadczy usługi związane z prawem ubezpieczeń społecznych wspierając Klientów przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzając odwołania od ich decyzji oraz reprezentując Klientów przez sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe.


czytaj więcej

prawo
administracyjne

W ramach wyżej wymienionej specjalizacji, zapewniamy reprezentację Klientów indywidualnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed ich jednostkami organizacyjnymi w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji, licencji oraz innych decyzji administracyjnych, a także zastępstwo przed sądami administracyjnymi na dalszych szczeblach postępowania.

czytaj więcej

windykacja
należności

W ramach naszej działalności pomagamy Klientom indywidualnym w dochodzeniu roszczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, polegających m.in. na wszczynaniu i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego po stronie wierzyciela, ustalaniu i poszukiwaniu majątku dłużników oraz reprezentacji w zakresie ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją.

czytaj więcej