Prawnicy kancelarii zapewniają:
• reprezentację Klientów indywidualnych przed organami administracji państwowej i samorządowej,
• jak również przed ich jednostkami organizacyjnymi w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji, licencji oraz innych decyzji administracyjnych.,
• opiniowanie i przygotowywanie odwołania od tych decyzji, wniosków o ich zmianę, uzupełnienie bądź unieważnienie.
• zastępstwo przed sądami administracyjnymi na dalszych szczeblach postępowania.


POWRÓT