Zapewniamy kompletną i bieżącą obsługę małych oraz średnich przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. W szczególności świadczymy usługi polegające na:
• doradztwie prawnym przy tworzeniu wyżej wymienionych podmiotów, zapewniając pełną obsługę ich organów,
• opiniujemy i opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów związanych z ich działalnością,
• przygotowujemy wszelką dokumentację do Krajowego Rejestru Sądowego,
• przeprowadzimy pełen proces rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
• stałej obsłudze korporacyjnej (przygotowanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, przygotowanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp),
• łączeniu, przekształcaniu, podziałowi oraz likwidacji spółek i spółdzielni,
• doradztwie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
• reprezentacji strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią,
• reprezentacji w ramach postępowań rejestrowych, sporządzaniu projektów i negocjowaniu umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami,
• szczegółowej analizie stanu prawnego spółek wraz z propozycjami i projektami ich restrukturyzacji oraz prowadzeniu likwidacji i upadłości wskazanych wyżej podmiotów.


POWRÓT