prawo cywilne
i kontraktowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującą w szczególności sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie wszystkich rodzajów umów powszechnych w obrocie cywilnym i gospodarczym zarówno w języku polskim, angielskim jak i niemieckim, a także dochodzimy roszczeń wynikających z umów, o zapłatę, o odszkodowanie, oraz reprezentujemy klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

czytaj więcej

prawo zamówień
publicznych

Zapewniamy pełną obsługę prawną zarówno zamawiających jak i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych. W tym zakresie sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację związaną z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowujemy dokumentację przetargową łącznie z SIWZ, reprezentujemy zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. 

czytaj więcej

prawo
nieruchomości

W ramach wyżej wskazanej wiodącej specjalizacji prawników kancelarii, zapewniamy naszym Klientom usługi związane z ustalaniem i regulacją stanów prawnych nieruchomości, pełną obsługą prawną i doradztwem przy nabywaniu nieruchomości, przygotowaniem i opiniowaniem umów związanych z ich obrotem, a także reprezentacją Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych związanych z nieruchomościami.

czytaj więcej

prawo
korporacyjne

Zapewniamy kompletną i bieżącą obsługę małych oraz średnich przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. W szczególności świadczymy usługi polegające na doradztwie prawnym przy tworzeniu wyżej wymienionych podmiotów, opiniujemy i opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów związanych z ich działalnością, przygotowujemy wszelką dokumentację do Krajowego Rejestru Sądowego.

czytaj więcej

prawo
administracyjne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu zastępstwa organów administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich jej szczeblach, a także m.in. reprezentacji przedsiębiorców i klientów indywidualnych w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń, koncesji oraz licencji przed organami i instytucjami publicznymi.

czytaj więcej

prawo
budowlane

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno inwestorom jak i wykonawcom we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, które obejmują m.in. przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów charakterystycznych dla tego procesu oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej.

czytaj więcej

prawo pracy
i ubezpieczeń społ.

Gwarantujemy naszym Klientom pełną obsługę prawną z zakresu prawa pracy, w szczególności przygotowujemy w pełnym zakresie akty prawa wewnętrznego tj. regulaminy pracy, wynagradzania, doradzamy Klientom w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, w tym w zakresie zwolnień grupowych, przygotowujemy i opiniujemy umowy charakterystyczne dla tego stosunku, także umowy menadżerskie.

czytaj więcej

prawo
autorskie

Prowadzimy pełną obsługą prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej obejmującej zarówno kwestie praw autorskich i praw pokrewnych, jak również rejestracji praw własności przemysłowej. Świadczymy m.in. usługi obejmujące sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i patentów.

czytaj więcej

prawo
internetowe

Specjalnością Kancelarii jest również kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw działających w branży informatycznej. Nasza pomoc obejmuje m.in. sporządzanie opinii w zakresie naruszeń praw w obrębie szeroko pojętego internetu, sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzanie i opiniowanie umów o budowanie i wprowadzanie systemów informatycznych.

czytaj więcej

prawo
upadłościowe

Zapewniamy kompletną obsługę postępowań upadłościowych i naprawczych jak również likwidacyjnych, zarówno w stosunku do Klientów wobec których złożono wniosek o wszczęcie takiego postępowania, jak i w postępowaniach związanych z upadłością kontrahentów naszych Klientów.

czytaj więcej

prawo
podatkowe

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa oraz reprezentacji naszych Klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz egzekucyjnych, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzania wniosków o wiążące interpretacje podatkowe, a także przygotowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji i bieżącego stosowania przepisów podatkowych.

czytaj więcej

prawo lokalowe
i spółdzielcze

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego, obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz administratorów wspólnot, reprezentacji Klientów w sprawach związanych m.in. z prawem lokalowym, a obejmujących sprawy o eksmisję, wstąpienie w stosunek najmu, sprawy o zapłatę czynszu, o zameldowanie i wymeldowanie.
                                                                             

czytaj więcej