Zapewniamy pełną obsługę prawną zarówno zamawiających jak i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych. W tym zakresie:
• sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację związaną z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowujemy dokumentację przetargową łącznie z SIWZ,
• udzielamy kompleksową obsługę prawną Klienta na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• sporządzamy związane z tym opinie prawne,
• reprezentujemy zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.


POWRÓT