Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, a obejmującą udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku, w związku z błędem w sztuce lekarskiej czy wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzimy m.in. sprawy o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych tj. dobrego imienia, czci, prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji, a także sprawy o zapłatę czy cofnięcie darowizny.

W zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego sporządzamy i opiniujemy pisma oraz wszelkie umowy powszechnie występujące w obrocie cywilnym, takie jak np. umowy o współpracy, najem, deweloperskie, jak również dochodzimy praw naszych Klientów przed sądami w związku z ich niedotrzymaniem czy niewłaściwym wykonaniem.

Prawnicy kancelarii reprezentują Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed ich jednostkami organizacyjnymi w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji, licencji oraz innych decyzji administracyjnych.

W ramach naszych usług opiniujemy i przygotowujemy odwołania od tych decyzji, wnioski o ich zmianę, uzupełnienie bądź unieważnienie. Zapewniamy także zastępstwo przed sądami administracyjnymi na dalszych szczeblach postępowania.


POWRÓT